İş

EYT yönetmeliğini içeren yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi! İşte önergenin tam metni

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilik Yaşı (EYT) yönetmeliğinde artık son aşamaya gelindi. Yönetmeliğe ilişkin yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşacaktır. Tasarının yasalaşmasıyla ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. EYT’de yaş sınırı olmayacak.

AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla Meclis’e sunulan EYT yasa tasarısının tam metni şöyle:

Genel Gerekçe

Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60. maddesinde “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” şeklinde tanımlanmıştır. kararla garanti altına alınmıştır.

Sosyal güvenliğin genel yapısı, sosyal devlet anlayışına ve sigortacılık esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, yaşlılık sigortası ile belli bir yaşa ulaşmış ve yaşı ilerledikçe çalışma gücü azalan sigortalıya, çalışmadan çekilerek hayatını ve dinlenmesini sürdürme imkânı sağlamak amacıyla aylık bağlanmaktadır. iş hayatı.

Sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için 3 temel ilke aranır: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar olan süreçte bu kurallarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaş kuralı kaldırılmış, sigortalıların ancak belirli sayıda prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi ile emekli olabilmeleri sağlanmıştır.

25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun ile emekliliğe hak kazanabilmek için yaş kuralı yeniden getirilmiştir. Ancak, yapılan değişiklikten çabuk etkilenmemek için 8/9/1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı sayılanlardan yaş ve/veya prim ödeme gün sayısı başlangıç ​​tarihlerine göre kademelendirilir ( dahil).

Günümüz sürecinde, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce ilk kez sigortalı sayılanların emekliliğe hak kazanma koşullarında bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Yapılan düzenleme ile;

– 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar,

– 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamında çalışmaya başlamış olmalarına rağmen, ilgili mevzuat kararlarına göre sigorta başlangıç ​​tarihinin geri alınmasına imkan veren borçlanmaları, ve sigorta başlangıç ​​tarihi 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce olacaktır. Geri alınanlar için yürürlükteki mevzuatta yer alan emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılması amaçlanmaktadır.

Dahası,

– Çalışma hayatını desteklemek amacıyla yaşlılık veya emeklilik aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri halinde kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla sigorta primi teşviki verilmesi,

– 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ve Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 ve sürekli olmayan unsurlar 24 kapsamında personelin iş sözleşmesinin zorunlu olarak feshedilmesi, 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun ile iş sözleşmesinin devamını veya sona erdirilmesini gerektiren kararların yürürlükten kaldırılmasına veya sona erdirilmesine ilişkin kararların sözleşme taraflarına bırakılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Konusunda Kararname ile 375 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUSLAR 95 – Bu unsurun yürürlük tarihinden sonra aylık talebinde bulunanlardan, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun süreksiz 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, süreksiz 10 uncu unsurunun ikinci fıkrası 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Kanunun süreksiz ikinci unsurunun (B) bendi kararları ile 5434 sayılı Kanunun süreksiz 205 inci maddesi kararlarına göre; 8/6/1949, söz konusu kararlarda yaş dışındaki şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlara, veya emekli maaşı almak. Bu fıkraya istinaden geriye dönük ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak iddia edilemez.

Birinci fıkra kapsamında, yaşlılık veya emeklilik aylığı talep ederek ilk kez yaşlılık veya aylık ödemesi yapılanlar ile kendilerine yaşlılık veya emeklilik talebi nedeniyle istifa bildirimi verilenler, İşten ayrıldıkları tarihi takip eden 10 gün içinde son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik takviye primine tabi işe, (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik taban primi işveren payının beş puana tekabül eden bedeli Bu Kanunun süreksiz 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının tamamı, sosyal güvenlik takviye primine tabi çalışmanın başladığı tarih itibarıyla Hazine tarafından karşılanır. Sosyal güvenlik takviye primi işveren hissesi indiriminden yararlanan sigortalının işten ayrılması durumunda söz konusu sigortalı nedeniyle bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkradaki indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen diğer hükümlerin sağlanması halinde yararlanılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

MAKALE 2– 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında, KHK’nin 23’üncü fıkrasının beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile süreksiz 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu Kanunun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

MAKALE NEDENLERİ

MADDE 1-20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanmada yaş kuralı kaldırılmış, sigortalıların ancak belirli sayıda prim ödeme günü ve/veya sigortalılık süresi ile emekli olabilmeleri sağlanmıştır. .

Öte yandan 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla yapılan düzenlemede emekliliğe hak kazanabilmek için yaş kuralı getirilmiş ve sigortalıların emeklilik şartları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra ilk kez sigortalı sayılanlar için emeklilik yaşı yönündeki değişikliğe ek olarak, yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanma şartları da belirlenmiştir. tabi oldukları sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı veya hizmet süresi.

Ayrıca süreksiz unsur kararları ile (506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesi, 1479 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi, 2925 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi ve TCK’nın geçici 205 ve 206. maddeleri) 5434 sayılı Kanun), ilk defa, 8/9/ 1999 yılı (dahil) öncesinde sigortalı sayılanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki durumlarına göre yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanma şartları, emeklilik yaşı ve/veya prim ödeme gün sayısı kademelendirilerek yeniden belirlenmiştir.

Yapılan düzenlemede;

– 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar,

– 9/9/1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamında çalışmaya başlamış olmalarına rağmen, ilgili mevzuat kararları uyarınca yapmış oldukları borçlanmaların sigorta başlangıç ​​tarihini geriye almaları , sigorta başlangıç ​​tarihi 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce olsa dahi geri alınanlar,

506 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrası, 1479 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun süreksiz maddesinin ikinci fıkrası ve 5434 sayılı Kanun’un kesintili 205. maddesinde, yaşlılık veya emeklilik hakkının, prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi kuralları değiştirilmeden sadece yaş sınırlamasının kaldırılması ve geriye dönük ödeme yapılmaması amaçlanmaktadır. bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmamak.

Ayrıca bilindiği üzere 1/10/2008 tarihinden itibaren malullük, yaşlılık ve vefat sigortası kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel bölüm patronları için patron payına beş puan indirim uygulanmaktadır. Uzun vadeli sigorta branşları. Mevcut uygulamada işverenler SGK primine tabi çalışanları için bu indirimden yararlanamamaktadır.

Yönetmelik ile, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanların, ilk kez yaşlılık veya emeklilik aylığı talebinde bulunarak, sanki işyerinde sosyal güvenlik takviye primine tabi olarak çalışmaya devam ederler, istihdam piyasasında dalgalanmalara neden olmaz ve sosyal güvenlik temeli desteklenmez. Kayıtlı çalışma konusu desteklenerek bu sigortalıları çalıştıran özel sektör patronlarının sosyal güvenlik takviye prim maliyetinin düşürülmesi amacıyla bu işverenlere, temeli Hazine tarafından karşılanmak üzere beş puanlık prim indirimi sağlanması hedeflenmektedir. prim için.

MAKALE 2- 696 Sayılı KHK’de KHK’de KHK’de KHK’de KHK’de KHK’ye eklenen kesintili 23 unsuru kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınan çalışanlar sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediyeler ve bağlı ortaklıkları ile üyesi bulundukları mahalli idare birlikleri, birlikte veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip diğer şirketlerde personel statüsüne geçenler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlar; emekli aylığı, yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanmaları halinde, istihdam edildikleri kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerince iş sözleşmelerini feshetmelerini zorunlu kılan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3-Bu bir geçerlilik meselesidir.

MADDE 4-Yürütücü bir unsurdur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler